حقیقت دارد....
 
کافی است چمدان هایت را ببندی
 
تا همه حاضر شوند 
 
برای از یاد بردنت
 
و از همه زودتر

آنکه بیشتر دوستت دارد

فراموشت می کند!!!