همسرم

هر روزی که از آغاز زندگی مشترکمان می گذرد، بیشتر و بیشتر دوستت دارم.

من هرگز به عشق اعتقادی نداشتم و باور نمی کردم وقتی می گفتند عشق واقعی بعد از ازدواج ایجاد می شود. اما امروز می بینم هر چند که پنج سال از آغاز آشناییمان می گذرد و در تمام این سالها نیز دوستت داشته ام ولی بعد از ازدواجمان تازه دارم معنای از صمیم قلب دوست داشتن و عشق را درک می کنم.

امروز تو تنها تکیه گاه من در زندگی هستی طوریکه کنارت احساس می کنم هیچ کدام از نا ملایمات برایم اهمیتی ندارد.

عزیزترینم وجود تو گرما بخش وجود من است. همیشه مثل یک کوه استوار کنارم بمان.